කැටි ගැසීමේ යාත්රාව → රුධිර දෛනික නළ → රුධිර අවසාදිත නළ → ජෛව රසායනික නළය.

සටහන: රුධිර දෛනික අයිතමය කෙසේ වෙතත් දෙවන නළය තුළ රුධිර නල එකතු කළ යුතුය (රුධිර සංස්කෘතිය වඩාත් කැමති විට රුධිර නාලය තුන්වන නළය වේ). සියලුම රුධිර එකතු කිරීමේ නල රුධිර එකතු කිරීමෙන් පසු 1 සිට 7 වතාවක් තරමක් ආපසු හැරවිය යුතු අතර එය සෙලවිය නොහැක.


තැපැල් කාලය: අප්‍රේල් -20-2020